Szukaj

Wizyt
1775039

Nabór do Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

Nabór do Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
na rok szkolny 2019/2020 odbywa się poza systemem komputerowym.

Specjalności artystyczne:

 • specjalność: formy użytkowe: specjalizacja: projektowanie ubioru, tkanina  artystyczna,
 • specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz.

 

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • pracownie dydaktyczne z dostępem  do internetu i multimediów; 
 • pracownie  artystyczne z zapleczami; 
 • nowoczesną galerię szkolną.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru: 

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów (do 17 roku życia) oraz absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć  w sekretariacie: 

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły 
 2. dwie podpisane fotografie 
 3. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego) 
 4. opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane) 
 5. zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania 

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego: 

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego
 3. wynik egzaminów organizowanych przez OKE
 4. oceny za I półrocze   
 5. inne osiągnięcia ucznia

 

EGZAMIN WSTĘPNY  

Egzamin wstępny do  obejmuje: 

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej  
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego. 

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

Kryteria oceny: 

 • poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru), 
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej, 
 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi, 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

 • rysunek: 0-20 punktów
 • malarstwo: 0-20 punktów
 • kompozycja: 0-20 punktów
 • ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów
   

Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do:

4-letniego Liceum Plastycznego – dla uczniów po trzeciej klasie gimnazjum

oraz 5-letniego  Liceum Sztuk Plastycznych dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej.

 

 

SFbBox by afl odds
Copyright