Szukaj

Wizyt
2281176

PILNE!!!

W dniu 09.11.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły polegające na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia29 listopada 2020 r.

W Liceum Sztuk  Plastycznych we Włocławku wszystkie przedmioty będą nauczane zdalnie według obowiązującego planu lekcji – wyjątek mogą stanowić jedynie konsultacje organizowane dla uczniów klasy VI OSSP z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym lub maturalnym. Informacja o organizacji danych zajęć w formie stacjonarnej będzie ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz przesyłana pocztą elektroniczną do uczniów. 

Zgodnie z powyższym informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. konsultacje z aranżacji wnętrz i tkaniny artystycznej w klasie VI OSSP będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji, ale po wcześniejszym zgłoszeniu takiej  potrzeby.

Zmiana trybu pracy szkoły od poniedziałku 26.10.2020r

ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020r.

Zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. 

Ograniczenie polega na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z powyższym w naszej szkole w ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystkie zajęcia, również specjalizacje artystyczne, będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365 według planu lekcji sprzed 19.10.2020r.

Zebranie z rodzicami klasy maturalnej

Informujemy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas maturalnych, zaplanowane na wtorek 22 października 2020r. odbędzie się w reżimie sanitarnym(obowiązkowo maseczka i rękawiczki) o godz. 17:00.

Jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, zebrania dla pozostałych klas odbędą się w formie zdalnej. Szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio Rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapraszamy.

Informacja o sposobie organizacji pracy

 

Informacja o sposobie organizacji pracy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

1. Od dnia 19.10.2020r. w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku prowadzenie zajęć stacjonarnych zostaje ograniczone do specjalizacji artystycznych, natomiast pozostałe przedmioty realizowane są w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365, w tym w szczególności: 

Outlook – poczta elektroniczna umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami z wykorzystaniem przydzielonych adresów mailowych,

One Drive – dysk, na którym nauczyciele udostępniają uczniom materiały, pliki, dokumenty oraz źródła niezbędne do realizacji treści programowych, 

Microsoft Teams – aplikacja umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami oraz prowadzenie zajęć, konsultacji i korekt online. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy w trybie zdalnym oraz stacjonarnym zgodnie z przydzielonym planem lekcji. W przypadku braku możliwości technicznych do prowadzenia zajęć na odległość zgłoszonych przez nauczyciela, szkoła umożliwia pracę na komputerach szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

4. Organizacja zajęć zdalnych 

— Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. 

— Nauczyciele prowadzą lekcje online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub przekazują uczniom informację o temacie zajęć oraz materiały edukacyjne na dysku OneDrive, w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

— Jeśli zajęcia nie są lekcją online nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu z uczniami w trakcie zajęć i udzielania im niezbędnych wyjaśnień do zadanego materiału. Obowiązkiem uczniów jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia. 

— Obecność uczniów na zajęciach jest monitorowana. Nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć nieobecność ucznia, jeśli nie uczestniczył w lekcji online lub nie zapoznał się z przekazanymi materiałami w wyznaczonym terminie. 

— Zajęcia z przedmiotów artystycznych realizowane w blokach lekcyjnych obejmują część teoretyczną, wprowadzenie do zajęć, omówienie zagadnienia oraz czas na korektę indywidualną lub/i zbiorową; uczniowie pracują w czasie przeznaczonym na dane zajęcia pozostając w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym. 

5. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez przekazanie wychowawcy, drogą mailową lub telefonicznie, informacji o przyczynach nieuczestniczenia ucznia w zajęciach. 

6. Nauczyciele na bieżąco dokonują oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje, prace plastyczne udokumentowane fotograficznie lub w formie cyfrowej. Informację zwrotną o ocenach nauczyciele przekazują drogą mailową bezpośrednio danemu uczniowi. 

7. Rodzice pozostają w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą. W przypadku potrzeby indywidualnej rozmowy z nauczycielem konkretnego przedmiotu, termin i formę kontaktu ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicem i danym nauczycielem. 

Dyrektor  LSP we Włocławku

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz
roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe: 15 – 28 lutego  2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

5. Egzamin dyplomowy: 8 - 9 kwietnia 2021 r.

6. Egzamin praktyczny dla kandydatów: 27 - 28 kwietnia 2021 r.

7. Egzamin maturalny: 4 – 20 maja 2021 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2020 r.
  • 4, 5, 6 maja 2021 r.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

 

SFbBox by afl odds
Copyright