Szukaj

Wizyt
3238825

Nabór do Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku 2020


Nabór do Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

na rok szkolny 2020/2021

odbywa się poza systemem komputerowym.

 

Dokumenty do pobrania: Kwestionariusz 2020 w formacie MS Word

Specjalności artystyczne:

 • specjalność: formy użytkowe: specjalizacja: projektowanie ubioru, tkanina artystyczna,
 • specjalność: aranżacja przestrzeni: specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do internetu i multimediów;
 • pracownie artystyczne z zapleczami;
 • nowoczesną galerię szkolną.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

 

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie: 

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły 
 2. dwie podpisane fotografie
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)
 4. opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)
 5. zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania 

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego: 

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego
 3. wynik egzaminów organizowanych przez OKE
 4. oceny za I półrocze
 5. inne osiągnięcia ucznia

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do obejmuje:

 1. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego. 

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

Kryteriaoceny:

 1. poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 2. zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru), 
 3. bogactwo środków ekspresji plastycznej, 
 4. umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi, 

Oceny wynikówuzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

 1. rysunek: 0-20 punktów
 2. malarstwo: 0-20 punktów
 3. kompozycja: 0-20 punktów
 4. ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów

 

Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021 do:

5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej.


 

SFbBox by afl odds
Copyright