Szukaj

Wizyt
2621523

Warunki naboru do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Z uwagi na zbliżający się termin egzaminu praktycznego 27-28 kwiecień 2021 ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły
  • dwie podpisane fotografie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)
  • opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)
  • zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

  • wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

 

SFbBox by afl odds
Copyright