Szukaj

Wizyt
3238953

Zarządzenie nr 1/2021

Zarządzenie nr 1/2021

Na podstawie §2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U .z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.) od dnia 18.01.2021 roku do 31.01.2021 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć ogólnokształcących i artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, ustalony przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym wprowadzam w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 roku w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku nauczanie zdalne przedmiotów ogólnokształcących oraz historii sztuki. Zajęcia artystyczno-zawodowe z zakresu specjalizacji: aranżacja wnętrz, projektowanie ubioru i tkanina artystyczna, ze względu na ich specyfikę będą realizowane w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych będą mieli dostęp do komputerów umożliwiających udział w zajęciach w trybie zdalnym. Maturzyści otrzymują możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów dyplomowych i maturalnych według uzgodnionego grafiku. Osoby przebywające na terenie szkoły w okresie pandemii zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych poprzez noszenie maseczek, dezynfekcję rąk oraz poddanie się procedurze mierzenia temperatury.

Włocławek, dn. 15.01.2020 r.     Dyrektor LSP we Włocławku

PILNE!!!

Zajęcia artystyczno-zawodowe z zakresu specjalizacji: aranżacja wnętrz, projektowanie ubioru i tkanina artystyczna, ze względu na ich specyfikę będą realizowane w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Proszę o przekazanie wychowawcom informacji o udziale w zajęciach stacjonarnych.

Dyrektor LSP

PILNE!!!

W dniu 09.11.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły polegające na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia29 listopada 2020 r.

W Liceum Sztuk  Plastycznych we Włocławku wszystkie przedmioty będą nauczane zdalnie według obowiązującego planu lekcji – wyjątek mogą stanowić jedynie konsultacje organizowane dla uczniów klasy VI OSSP z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym lub maturalnym. Informacja o organizacji danych zajęć w formie stacjonarnej będzie ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz przesyłana pocztą elektroniczną do uczniów. 

Zgodnie z powyższym informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. konsultacje z aranżacji wnętrz i tkaniny artystycznej w klasie VI OSSP będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z planem lekcji, ale po wcześniejszym zgłoszeniu takiej  potrzeby.

Zmiana trybu pracy szkoły od poniedziałku 26.10.2020r

ZMIANA TRYBU PRACY SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020r.

Zgodnie z ostatnim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. 

Ograniczenie polega na wdrożeniu realizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z powyższym w naszej szkole w ciągu najbliższych dwóch tygodni wszystkie zajęcia, również specjalizacje artystyczne, będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365 według planu lekcji sprzed 19.10.2020r.

Zebranie z rodzicami klasy maturalnej

Informujemy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas maturalnych, zaplanowane na wtorek 22 października 2020r. odbędzie się w reżimie sanitarnym(obowiązkowo maseczka i rękawiczki) o godz. 17:00.

Jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, zebrania dla pozostałych klas odbędą się w formie zdalnej. Szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio Rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapraszamy.

SFbBox by afl odds
Copyright