Szukaj

Wizyt
2949777

Informacja o sposobie organizacji pracy

 

Informacja o sposobie organizacji pracy Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

1. Od dnia 19.10.2020r. w Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku prowadzenie zajęć stacjonarnych zostaje ograniczone do specjalizacji artystycznych, natomiast pozostałe przedmioty realizowane są w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365, w tym w szczególności: 

Outlook – poczta elektroniczna umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami z wykorzystaniem przydzielonych adresów mailowych,

One Drive – dysk, na którym nauczyciele udostępniają uczniom materiały, pliki, dokumenty oraz źródła niezbędne do realizacji treści programowych, 

Microsoft Teams – aplikacja umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami oraz prowadzenie zajęć, konsultacji i korekt online. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy w trybie zdalnym oraz stacjonarnym zgodnie z przydzielonym planem lekcji. W przypadku braku możliwości technicznych do prowadzenia zajęć na odległość zgłoszonych przez nauczyciela, szkoła umożliwia pracę na komputerach szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

4. Organizacja zajęć zdalnych 

— Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. 

— Nauczyciele prowadzą lekcje online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub przekazują uczniom informację o temacie zajęć oraz materiały edukacyjne na dysku OneDrive, w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

— Jeśli zajęcia nie są lekcją online nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu z uczniami w trakcie zajęć i udzielania im niezbędnych wyjaśnień do zadanego materiału. Obowiązkiem uczniów jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia. 

— Obecność uczniów na zajęciach jest monitorowana. Nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć nieobecność ucznia, jeśli nie uczestniczył w lekcji online lub nie zapoznał się z przekazanymi materiałami w wyznaczonym terminie. 

— Zajęcia z przedmiotów artystycznych realizowane w blokach lekcyjnych obejmują część teoretyczną, wprowadzenie do zajęć, omówienie zagadnienia oraz czas na korektę indywidualną lub/i zbiorową; uczniowie pracują w czasie przeznaczonym na dane zajęcia pozostając w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym. 

5. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez przekazanie wychowawcy, drogą mailową lub telefonicznie, informacji o przyczynach nieuczestniczenia ucznia w zajęciach. 

6. Nauczyciele na bieżąco dokonują oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje, prace plastyczne udokumentowane fotograficznie lub w formie cyfrowej. Informację zwrotną o ocenach nauczyciele przekazują drogą mailową bezpośrednio danemu uczniowi. 

7. Rodzice pozostają w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą. W przypadku potrzeby indywidualnej rozmowy z nauczycielem konkretnego przedmiotu, termin i formę kontaktu ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicem i danym nauczycielem. 

Dyrektor  LSP we Włocławku

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz
roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia  2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

5. Egzamin dyplomowy: 20 21 kwietnia 2022 r.

6. Egzamin praktyczny dla kandydatów: 28 29 kwietnia 2022 r.

7. Egzamin maturalny: 4 – 20 maja 2022 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2021 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 4, 5, 6 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

10. Ferie letnie: 25 czerwca 31 sierpnia 2022 r.

 

SFbBox by afl odds
Copyright